ชุดทดสอบสารฟอกขาวซัลไฟต์ในอาหาร

สารในกลุ่มซัลไฟต์ที่นิยมใช้กันคือ ซัลเฟอร์ไดออกไซต์ โซเดียมซัลไฟต์ โซเดียมไบซัลไฟต์ และโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ มีการนำมาใช้ในอาหารเพื่อฟอกสีอาหารให้ขาว และยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์รา และแบคทีเรีย ทำให้เก็บอาหารไว้ได้นาน ไม่เน่าเสียเร็ว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ได้ในอาหารบางชนิดเท่านั้น แต่ก็ยังมีการนาสารในกลุ่มซัลไฟต์มาใช้ในอาหารชนิดต่างๆ จำนวนมาก
องค์การเภสัชกรรม จึงได้ผลิตชุดทดสอบสารซัลไฟต์ในอาหาร ตามที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สามารถนาไปตรวจสอบหาสารซัลไฟต์ในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทาให้ทราบผลได้รวดเร็ว และผลการตรวจมีความแม่นยาสูง