ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ31)

จากการศึกษาวิจัยพบว่าการทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำด้วยชุด อ31 ตามขั้นตอนและวิธีการทดสอบที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งทั้งสองวิธี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 0.9786 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%