ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ

น้ำดื่มที่มีหินปูนละลายอยู่มากจะมีความกระด้างสูง หากดื่มเข้าไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) กำหนดให้น้ำดื่มที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท (ขวดหรือถัง) มีความกระด้างได้ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม / ลิตร ส่วนน้ำบ่อ น้ำบาดาล ใช้เกณฑ์กำหนดให้มีความกระด้างไม่เกิน 300 มิลลิกรัม / ลิตร แต่ปัจจุบันยังตรวจพบน้ำบริโภคมีความกระด้างเกินค่ากาหนดอยู่เสมอ ดังนั้นสำนักงานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจึงได้พัฒนาชุดทดสอบความกระด้างของน้ำเพื่อให้สามารถนาไปตรวจสอบคุณภาพน้ำนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลได้รวดเร็ว