ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะและสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์

การให้ยาเพื่อควบคุมและรักษาโรคในสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ กุ้ง ไก่ หมู วัว ปลา เป็นต้น อาหารเหล่านี้จาเป็นสำหรับผู้บริโภคในการเจริญเติบโตและเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้าอาหาร โดยเฉพาะกุ้ง และไก่ โดยแต่ละปี สินค้าเหล่านี้ นำรายได้เข้าประเทศเป็นจานวนมาก แต่มักพบว่ามีปัญหาในเรื่องยาตกค้างในอาหารดังกล่าว ทั้งที่จำหน่ายในประเทศ และส่งออก ส่งผลกับเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในระดับหนึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกองอาหาร จึงได้ศึกษาและพัฒนาชุดทดสอบยาตกค้างในนม และผลิตภัณฑ์นม เพื่อนำมาตรวจสอบยาตกค้างในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ทั้งนี้ผู้ผลิตสามารถนำไปตรวจสอบได้เอง ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษและประสิทธิผลในการตรวจสอบดีเป็นที่เชื่อถือได้