ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์สารฟอกขาวในอาหาร

การบริโภคอาหารที่มี โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์เจือปนจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมการใช้โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอาหาร แต่มีการควบคุมเฉพาะสารในกลุ่มซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โซเดียมซัลไฟต์ โวเดียมไบซัลไฟต์ และโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ ซึ่งอนุญาตให้ใช้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (พ.ศ.2547) เรื่องข้อกำหนดการใช้วุตถุเจือปนอาหาร แต่ปัจจุบันยังคงตรวจพบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์เจือปนอยู่ในอาหารหลายชนิด
องค์การเภสัชกรรมจึงได้ผลิตชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอาหาร ตามที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง ซุ่งจะทำให้ทราบผลได้รวดเร็วและผลการตรวจมีความแม่นยำสูง