ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-Medium (SI2/อ13)

ภาชนะใส่อาหาร เขียง จาน ภาชนะสัมผัสอาหาร เช่น ช้อน ส้อม ตะเกียบ ถ้วยน้ำ อาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร ถ้ามีเชื้อโรคปะปนอยู่ จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารหรือ โรคอาหารเป็นพิษ การตรวจสอบการปนเปื้อนดังกล่าวโดยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-Medium (SI2/อ13) เป็นชุดตรวจสอบอย่างง่ายต่อการปฏิบัติสามารถทราบผลได้ภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง