ชุดทดสอบหมูในอาหาร (ฮาลาล)

กระบวนการทดสอบ

นำแถบทดสอบไปที่อุณหภูมิห้องก่อนเปิดซอง
หากสารละลายทดสอบถูกแช่เย็นให้นำไปที่อุณหภูมิห้อง
เปิดกระเป๋าด้วยเครื่องมือที่แหลมคมระวังอย่าให้แถบทดสอบเสียหาย
ip แถบทดสอบลงในโซลูชันทดสอบโดยสังเกตทิศทางและความลึกที่ถูกต้อง (ไม่ลึกกว่าเส้นสีที่ทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายลูกศร) ปล่อยให้แถบค้างอยู่ในสารละลายเป็นเวลา 5 – 10 วินาที
นำแถบทดสอบออกและวางลงบนพื้นผิวแนวนอนของ CLEAN ห้ามสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายแถบทดสอบเป็นเวลา 5 ถึง 10 นาที
6. อ่านผลการทดสอบ