ชุดทดสอบสารบอแรกซ์ในอาหาร

การบริโภคอาหารที่มีสารบอแรกซ์เจือปน จะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศ ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) ห้ามนาสารบอแรกซ์มาเจือปนในอาหาร แต่ในยังคงตรวจพบสารบอแรกซ์ในอาหารหลายชนิด
องค์การเภสัชกรรม จึงได้ผลิตชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหารตามที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สามารถนาไปตรวจสอบสารบอแรกซ์ในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ทราบผลได้รวดเร็ว และผลการตรวจมีความแม่นยาสูง