ชุดทดสอบฟอร์มาลิน

การบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลินเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขออกพระราชบัญญัติหมายเลข 15 (พ.ศ. 2536) ที่กำหนดห้ามการใช้ฟอร์มาลินในอาหาร อย่างไรก็ตามฟอร์มาลินยังตรวจพบในอาหารหลายประเภท ชุดทดสอบสามารถใช้งานได้ง่ายนอกห้องปฏิบัติการด้วยผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้