ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร ปริมาณบักเตรีที่ปนเปื้อนในอาหารสามารถบ่งชี้คุณภาพของอาหารได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 222 (พ.ศ.2544), 265 (พ.ศ.2545) ฯลฯ กำหนดปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร แต่ปัจจุบันยังตรวจพบปริมาณบักเตรีในอาหารเกินมาตรฐาน ดังนั้นสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจึงได้พัฒนาชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหารขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ตรวจสอบปริมาณบักเตรีในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง