การใช้อาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย และซัลโมเนลลา อ12

ข้อแนะนำในการจัดการน้ำบริโภคที่ตรวจพบมีการปรเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย

1.      การต้ม โดยการต้มน้ำให้เดือดที่อุณหภูมิ 100˚C เป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที และเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิด

2.      การใช้สารเคมี เช่น แก๊สโอโซน แก๊สคลอรีน คลอรีนผง

3.      การกรอง โดยใช้เครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรีย

4.      การใช้รังสี โดยผ่านรังสีอัลตราไวโอเลตลงในน้ำ เพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย