ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ11) สำหรับตรวจน้ำบริโภคและน้ำแข็ง

การดำเนินการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค สามารถดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นทางภาคสนามด้วยอาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย อ11