สแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส (SA Medium, อ14)

คู่มือการใช้อาหารตรวจเชื้อ

สแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส (SA Medium, อ14)

ในการตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะสัมผัสอาหาร,

มือผู้สัมผัสอาหาร และอาหาร