ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงตกค้างในอาหาร (GT)

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ยาฆ่าแมลง) จัดเป็นวัตถุมีพิษที่อนุญาตให้นำมาใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผลผลิตทางการเกษตรได้ แต่ปริมาณการตกค้างต้องไม่เกินค่ากำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือ ค่า CODEX MRL แต่ในปัจจุบันยังคงมีการตรวจพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานในพืชผักหลายชนิด จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพื่อคัดกรองความปลอดภัยด้วยชุดทดสอบหายาฆ่าแมลงจีที ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่าย ทราบผลในเวลาอันรวดเร็ว มีความแม่นยำสูง และสามารถนำไปตรวจสอบในภาคสนามได้