ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร

การบริโภคอาหารที่มีกรดซาลิซิลิคเจือปน จะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536)
กำหนดให้กรดซาลิซิลิคเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร
แต่ปัจจุบันยังคงตรวจพบกรดซาลิซิลิคในอาหารหลายชนิด
องค์การเภสัชกรรม จึงผลิตชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร
ตามที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบกรดซาลิซิลิคในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง ซึ้งจะทำให้ทราบผลได้รวดเร็ว และผลการตรวจมีความแม่นยำสูง