ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้าง TM1 KIT

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ TM1 KIT เป็นชุดทดสอบที่สามารถตรวจยืนยันชนิดสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต,กลุ่มคาร์บาเมต,กลุ่มไพเรทรอยด์และกลุ่มออร์แกโนคลอรีน ในผักผลไม้และธัญพืชความสำคัญ

หลักการ
สารเคมีกำจัดแมลง 4กลุ่มได้แก่1.กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (Organophosphate) 2.กลุ่มคาร์บาเมท(Carbamate) 3.กลุ่มไพเรทรอยด์ (Pyrethroid) และ 4.กลุ่มออร์แกโนคลอรีน (Organochlorine) โดยสารเคมีกำจัดแมลง 3 กลุ่มแรกนิยมใช้ในทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ทั่วไป สำหรับกลุ่มที่ 4คือ กลุ่มสารออร์แกโนคลอรีนในหลายประเทศได้ประกาศห้ามใช้ แต่สารตกค้างนี้คงทนมาก สลายตัวได้ยากในสิ่งแวดล้อมและสามารถสะสมในร่างกายมนุษย์ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และมีรายงานผลการพบสารเคมีนี้ ตกค้างเกินมาตรฐานกำหนดในแหล่งน้ำหลายสายของประเทศไทย