ชุดทดสอบสารหนู (III)

ที่มาและผลกระทบของสารหนูในน้ำ
สารหนูเป็นธาตุกึ่งโลหะที่พบทั่วไปในธรรมชาติทั้งในดิน น้ำ ตะกอนดินทอ้งทะเลและในทะเล สารหนูทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งที่เป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็งเป็นสาเหตุของโรคไข้ดำ หากบริโภคน้ำ หรืออาหารที่มีสารหนูเจือปนจะมีอาการอาเจียน ท้องเสีย และหัวใจผิดปกติ นอกจากนี้สารหนูยังสามารถสะสมอยู่ในตัวสัตว์น้ำ นก และสัตว์บกด้วย ในปริมาณที่เท่ากันสารหนู(III) จะมีความเป็นพิษรุนแรงกว่าสารหนู (V)

หมวดหมู่: