ชุดตรวจสอบค่า NPK ในดิน

ชุดตรวจสอบค่า NPK ในดิน ใช้เพื่อตรวจสอบ ประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น ใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยเคมี บำรุงดินหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังบอกสภาวะว่ามีปุ๋ยเคมีหรือธาตุอาหารพืชตัวใดบ้างที่ตกค้างอยู่ในดิน ซึ่งเป็นผล จากการปฏิบัติจากฤดูกาลที่ผ่านมา

หมวดหมู่: