ชุดทดสอบกรดแร่อิสระในน้ำส้มสายชูปลอม

การบริโภคน้ำส้มสายชูที่มีกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม) เจือปนอยู่จะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฉบับที่ 48 (พ.ศ.2523) กำหนดไว้ว่า น้ำส้มสายชูต้องไม่มีกรดแร่อิสระเจือปน การส่งน้ำส้มสายชูไปตรวจในห้องปฏิบัติการจะต้องเสียเวลานาน ดังนั้น กองอาหารจึงได้พัฒนาชุดทดสอบกรดแร่อิสระ เพื่อให้สามารถนำไปตรวจคุณภาพน้ำส้มสายชู นอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็ว และมี ความแม่นยำสูง